You are here

Dividend M

Utolsó módosítás:
2018.10.17.

Csávázószer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
20 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
triazolok
Formuláció: 
FS (szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Folyékony gombaölő csávázószer

Őszi búza, őszi és tavaszi árpa csávázására kőüszög, por- és repülőüszög, szeptóriás, helminthospóriumos és fuzáriumos betegségek ellen.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Kórokozó Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
Őszi búza, tritikálé Csírakori gombás betegségek 1,5-2,5 l/t előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozva
Őszi ápra, tavaszi ápra Csírakori gombás betegségek 2,0 l/t
Rozs Csírakori gombás betegségek 1,5-2,0 l/t

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Őszi árpa

Őszi búza

Rozs

Tavaszi árpa

Tritikálé

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
 • Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SPe5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
 • SPe6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot!
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges P-mondatok:
 • P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó különleges P-mondatok:
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Csávázás, vetés, betöltés: védőruházat, védőkesztyű.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Csávázó szerre vonatkozó egyéb környezetvédelmi előírások: -

Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó egyéb környezetvédelmi előírások:
A növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyag nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Kezelt vetőmagvak csomagolásán feltüntetendő biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések/előírások:
Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott, vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési, vagy takarmányozási célra felhasználni!

Általános előírások:
- Gyermekek, illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést, illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.

- Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

Vetés előtt
- Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

Vetés közben
- Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel (deflektor), a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
- A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.

Vetés után
- A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A Dividend M korszerű, több betegség ellen is hatékony szisztémikus csávázószer. A hatóanyag a magba és a csíranövénybe is eljut és védi a fejlődő fiatal növényt. Az üszöggombákon kívül hatásos a magfertőző és talajból támadó fuzáriumfajok ellen és jelentős hatása van a korai lisztharmattal szemben is. Minden búza-, őszi és tavaszi árpafajtában használható, beleértve a durum búzákat is.

    

  • A Dividend M korszerű Formula M formuláció, kimagasló tapadóképességének köszönhetően a magról nem porlik le. A csávázott mag nem ragad össze, nem boltozódik a magládában, így könnyen vethető. A csávázott és esetleg megmaradt mag a következő vetésig tárolható anélkül, hogy újra kellene csávázni vagy a csávázás miatt csökkenne a csíraképessége.